Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek naar de [B]etekenisgeving, [L]eefbaarheid, en [O]ntplooiingskansen voor [K]inderen en tieners in de context van hoogbouw

Project: Onderzoeksproject

Onderzoeksprogramma Leefbare stad en omgeving.

Hoewel een belangrijke groep kinderen en tieners in een context van stapelbouw opgroeit, hebben we weinig zicht op hun ervaringen rond de leefbaarheid van stapelbouwomgevingen, de sociale en ruimtelijke beleving van hun woonomgeving, wat het ook moeilijk maakt om zicht te krijgen op volgens kinderen en tieners wenselijke ontplooiingsmogelijkheden die de omgeving van stapelbouw zou moeten aanreiken. De centrale doelstelling van dit project is om aan de hand van sociaalruimtelijk en ontwerpend onderzoek met kinderen en tieners beter zicht te krijgen op de betekenisgeving, leefbaarheid en ontplooiingskansen voor kinderen en tieners in verschillende contexten van stapelbouw, teneinde aandachtspunten aan te reiken aan ontwerpers en sociaal werkers om meer ondersteunende en kansrijke stapelbouwomgevingen te creëren.

Het project schuift verschillende onderzoekssporen naar voor: (1) theoretisch literatuuronderzoek en praktijkgerichte state-of-the-art rond kinderen en stapelbouw; (2) belevingsonderzoek bij kinderen en tieners in stapelbouwomgevingen; (3a) ontwerpend onderzoek op concrete stapelbouwomgevingen of planningsprocessen; (3b) onderwijsspoor met interdisciplinaire onderwijsactiviteiten die het thema binnen de opleidingen sociaal werk (SW) en landschaps- en tuinarchitectuur (LTA) onder de aandacht moeten brengen.

Tijdens het eerste projectjaar lag de nadruk grotendeels op het literatuuronderzoek en de state-of-the-art. Hieruit is een interdisciplinair conceptueel kader voortgekomen dat het begrip “ruimtelijke kwaliteit” centraal plaatst, en de basis vormt voor de verdere operationalisatie van het belevingsonderzoek en ontwerpend onderzoek. De verschillende bouwstenen van ruimtelijke kwaliteit binnen dit kader zullen geleidelijk aan getoetst en verder aangevuld worden op basis van de empirische onderzoeksdata die in de komende maanden zullen verzameld worden. Het literatuuronderzoek vormde ook de basis voor de uitwerking van een basispakket bestemd voor studenten die betrokken zullen worden bij de onderwijsworkshops tijdens het komende academiejaar 2017-18.

Verder werd tijdens dit projectjaar het belevingsonderzoeksspoor methodologisch voorbereid. O.b.v. de state of the art werd gekozen om Europark op Antwerpen Linkeroever als eerste case te onderzoeken, waar het project intussen werd geïntroduceerd. I.k.v. het ontwerpend onderzoeksspoor werd een voorbereidend onderzoek over case Eeklo Oostveld opgezet, en het onderwijsspoor op punt gezet. In beide semesters zullen studenten SW en LTA zich buigen over de case Gent Watersportbaan. Er wordt zoveel mogelijk ruimte gemaakt voor ontmoeting en uitwisseling tussen studenten van beide opleidingen.

StatusIn uitvoering
Periode1/10/1630/09/19

Documenten

Verwante onderzoeksoutput