Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Multifactoriële aanpak voor een betere beheersing van Rhizoctonia solani  in voederbieten binnen een pathogeengevoelige gewasrotatie

Project: Onderzoeksproject

Omwille van beleidsmaatregelen, ziekten en plagen én het zoeken naar meer veerkracht in de ruwvoederbevoorrading zoeken rundveehouders naar een derde teelt. Voederbiet als derde teelt biedt in het licht van opbrengstpotentieel, voedertechnische -én milieu overwegingen talrijke troeven. De laatste twee jaar nam het areaal elk jaar toe met ca. 8 %. Doordat die uitbreiding zich vaak situeert op bedrijven met een nauwe vruchtwisseling met maïs en gras houdt dit risico’s in naar de beheersing van de bodempathogeen Rhizoctonia solani. Er is evenwel onvoldoende geweten omtrent de precieze populatie van Rhizoctonia solani voorkomend op deze Vlaamse bedrijven en de impact op tal van waardplanten. Hierdoor kan het risico alsook de aanpak onvoldoende worden uitgewerkt. Daarnaast worden in de literatuur tal van beheersmaatregelen beschreven, maar de praktische implementatiemogelijkheden onder Vlaamse omstandigheden zijn onvoldoende gekend. Het onderzoeksplan voorziet eerst in het verzamelen van isolaten uit de praktijk, gevolgd door karakterisering volgens astomose groep én op waardplantspecificiteit. Dit heeft als doel  passende vruchtwisselingsscenario’s te ontwikkelen. Vervolgens voorziet het plan in het nagaan van mogelijke beheersingsstrategieën.  Zo worden de praktische inzetbaarheid van groenbedekkers (biofumigatie), bio-controle-organismen via zaaizaadbehandelingen én het tolerantieniveau van voederbietrassen nagegaan onder  in vitro en veldomstandigheden. De focus ligt op een aanpak zonder de inzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dit laatste biedt kansen voor de stijgende biologische rundveehouderij. Het geheel moet leiden tot een geïntegreerde beheersingsstrategie om de druk van Rhizoctonia solani in een gewasgevoelige rotatie te verminderen en de voederbietteelt op een duurzame wijze z’n plaats in de vruchtwisseling te laten behouden.

StatusIn uitvoering
Periode1/01/1831/12/20