Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

BYDV predictor: een geïntegreerde aanpak van gerstvergelingsvirus in wintergranen

Project: Onderzoeksproject

Het project heeft als doelstelling een geïntegreerde beheersingsstrategie voor het gerstvergelingsvirus (BYDV) uit te werken. Deze IPM-aanpak moet leiden tot een grotere efficiëntie en graantelers meer houvast geven bij het nemen van bestrijdingsmaatregelen. Daartoe zal binnen de context van het project een beslissingsondersteunend adviesmodel worden uitgewerkt. Dit model zal steunen op volgende pijlers: (1) de creatie van een detectieplatform voor het vaststellen van de virulentie van graanbladluizen; (2) een holistisch model die de bladluisdruk voorspelt bij de opkomst van de wintergranen in het najaar; (3) een op weersfactoren steunend stochastisch model gesteund op weersvariabelen die de dynamiek (duur cycli, reproductie, mobiliteit,…) van bladluizen in wintergraangewassen weergeeft; en (4) het weergeven van informatie over rassengevoeligheid/-tolerantie, teelttechnische beheersingsmaatregelen  en oordeelkundig gebruik va insecticiden.

De onderzoekactiviteiten tijdens het project zullen tevens inzicht brengen in de rol van zomerwaardgewassen (e.a. maïs en grassen) en opslagplanten op de aanwezigheid van bladluizen en BYDV in wintergranen, de samenstelling van de BYDV populatie in Vlaanderen en het belang ervan voor transmissie en beheersing, de impact van bestrijdingsmaatregelen voor wintergraanluizen op de populatie van natuurlijke vijanden en de eventuele aanwezigheid van resistentie/tolerantie bij bladluizen t.a.v. de diverse werkingswijzen van insecticiden. Tevens zullen naast de installatie van detectieplatforms voor het vaststellen van virulentie bij bladluizen screeningsmethodieken ontwikkeld worden om op een objectieve wijze rasresistentie, resp. -gevoeligheid voor BYDV vast te stellen.

Het project zal focussen op alle wintergranen (vooral tarwe en gerst maar er zullen ook observaties in triticale en spelt gebeuren). Wat betreft de bladluissoorten zal het project vooral focussen op  Rhopalosiphum padi, Sitobion avenae en Metopolophium dirhodum maar ook de rol van  Rhopalosiphum maydis bij de overdracht van BYDV naar onze wintergranen zal onderzocht worden.

Werkpakketten

Het project wil een geïntegreerde aanpak van BYDV uitwerken en wil daartoe een beslissingsondersteunend model ontwikkelen. Dit systeem bevat aspecten m.b.t. rassenkeuze, teeltmaatregelen, efficiënt insecticiden gebruik gesteund op schadedrempels en voorspellingsmodellen. De daarvoor nodige onderzoeksactiviteiten van het project worden gebundeld in 6 werkpakketten (figuur 1):

 

-        WP1: Introductie en optimalisatie van BYDV-detectie technieken; installatie van BYDV detectie-platform in Vlaanderen

-        WP2: data-verzameling en opbouw van datasets: volgende datasets moeten opgebouwd worden

  • Dataset 1: bladluis incidentie praktijkpercelen en proefvelden met inbegrip van het verzamelen van agronomische parameters
  • Dataset 2: dichtheid van natuurlijke vijanden bladluis in najaar/winter en voorjaar
  • Dataset 3: weersvariabelen en agronomische/teelttechnische kenmerken percelen
  • Dataset 4: relatie BYDV/bladluizen en opbrengst (proeven)
  • Dataset 5: gegevens over bladluissoorten betrokken bij BYDV

-        WP3: Rassenkeuze en studie van andere teelttecnischemaatregelen met impact op transmissie van BYDV

-        WP4: Chemische beheersing, resistentiemanagement en impact op natuurlijke vijanden

-        WP5: Ontwikkeling van predicitiemodellen

-        WP6: Uitbouw van een beslissingsondersteunend model 

StatusIn uitvoering
Periode1/01/1831/12/21