Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Alimentatierekenen en -normeren door de jeugdrechter. Naar de ontwikkeling van een eenvormige methode van kinderalimentatierekenen

Project: Onderzoeksproject

Dit onderzoeksproject gaat na hoe jeugdrechters actueel tewerk gaan bij het bepalen van kinderalimentatie en welke normen ze daarbij hanteren. Daaraan gekoppeld wordt onderzocht of (en in welke mate) de rechtspraak van jeugdrechters wijzigde (objectiever werd) onder invloed van de wet van 19 maart 2010.

De wet van 19 maart 2010 ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (BS 21 april 20010) had tot voornaamste doelstelling de onderhoudsbijdragen die door de ouders moeten worden betaald voor hun kinderen, te objectiveren zodat deze doeltreffender, gelijker, meer doorzichtig en meer voorspelbaar zouden zijn. Om die doelstelling te bereiken heeft de wetgever de motiveringsplicht van de rechter bij het vaststellen van de kinderalimentatie verscherpt.

Om de impact van de wet van 19 maart 2010 na te gaan, wordt een groot aantal uitspraken van Vlaamse jeugdrechters van vóór de nieuwe wet (2009) geanalyseerd en vergeleken met uitspraken die dateren van na de inwerkingtreding van de wet (2011). Deze analyse gebeurt eerst op een cijfermatige, statistische manier (het 'kwantitatieve' onderzoeksluik), om vervolgens te worden getoetst aan de praktijk via zgn. focusgroepen met experten (het 'kwalitatieve' luik).

Behalve het onderzoeken van de mate waarin vonnissen van jeugdrechters sinds de nieuwe wet meer worden gemotiveerd; gaan we tevens na of er uit die veelheid aan rechtspraak een eenvormige formule kan worden 'gedistilleerd', die dan als leidraad/startpunt zou kunnen dienen voor de praktijk.

StatusAfgelopen
Periode1/03/1022/09/13

    Trefwoorden

  • S130-burgerlijk-recht-personen - Rechtsvergelijking, Privaat recht , Burgerlijk recht , Familierecht, Afstamming, Kinderalimentatie , Alimentatierekenen, Alimentatie, Onderhoudsgeld