Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Opleiding bachelor in de voedings- en dieetkunde

Organisatie profiel

De opleiding is gericht op de uitoefening van het paramedisch beroep van diëtist en op het beroep van voedingsdeskundige.

De afgestudeerden kunnen tewerkgesteld worden in de gezondheidszorg, de voedings- en dieetdienst van verzorgingsinstellingen, de bedrijfsrestauratie, de zelfstandige praktijk, het bedrijfsleven, overheidsinstanties die instaan voor de controle op levensmiddelen en in het toegepast wetenschappelijk onderzoek of het onderwijs.

 

De opleiding heeft het door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) goedgekeurd Domeinspecifieke Leerresultatenkader* voor de Bachelor in de voedings- en dieetkunde (professioneel gerichte bachelor), vertaald in vijf leerresultaatlijnen(LRL) en twaalf opleidingsspecifieke deelleerresultaten (OdLR).

LRL 1 Preventief voedingskundig en diëtetisch handelen

OdLR 1  Doelgericht en planmatig op maat van het individu of de doelgroep voedingsvoorlichting en/of dieetcounseling voorbereiden

OdLR 2 Nauwgezet en efficiënt correcte informatie-voorlichting-advies-instructie op het vlak van voeding/dieet en leefstijl op maat van het individu of doelgroep verstrekken

LRL 2 Administratief voedingskundig handelen

OdLR 3 Correct en met de nodige verantwoordelijkheidszin de voedselveiligheid- en hygiëne-indicatoren geënt op de gangbare wettelijke kwaliteitszorgsystemen in de persoonlijke beroepsuitoefening en in het werkveld bewaken

OdLR 4 Efficiënt en verantwoord het voedselbeleid in functie van de maaltijdvoorziening op maat van een individu en/of doelgroep beheren

OdLR 5 Accuraat en beredeneerd  levensmiddelen-analysetechnieken aan de hand van gangbare protocollen ter beoordeling van de voedselveiligheid en de nutritionele volwaardigheid uitvoeren

LRL 3 Onderzoekend handelen

OdLR 6 Wetenschappelijke informatie en resultaten uit (eigen) onderzoek passend in de beroepsuitoefening integreren

LRL 4 Communicatief en teamgericht handelen

OdLR 7 Vakkundig, duidelijk en aangepast mondeling en schriftelijk met een individu of een doelgroep communiceren

OdLR 8 Methodisch en gekaderd voedings- en dieeteducatie, -counseling en coaching ter ondersteuning van de motivatie en het welzijn van een individu of doelgroep verlenen

OdLR 9 Constructief en actief vanuit de eigen beroepsexpertise aan intra- en interprofessioneel teamgericht samenwerken participeren

LRL 5 Professioneel handelen

OdLR 10 Zelfstandig en proactief verantwoorde initiatieven op een duurzame en innovatieve wijze in het kader van de werkorganisatie alsook public relations realiseren

OdLR 11 Levenslang eigen deskundigheid en kwaliteitsbevorderende processen in zorgverlening en handelen kwaliteitsvol bijstellen

OdLR 12 Op ethische, deontologische en wettelijk verantwoorde wijze flexibel, respectvol en met een open ingesteldheid in een globaliserende en interculturele maatschappij handelen

* zie http://www.vlaamsekwalificatiestructuur.be/kwalificatiedatabank/onderwijskwalificaties/DL149-Bachelor-in-de-voedings--en-dieetkunde--003170.pdf

 

 

Contactinformatie

Keramiekstraat 80
Campus Vesalius
9000
Gent
België
  • Telefoon: 09/243.23.45

ID: 12398250