Expertiseportaal van de Hogeschool Gent

Engels

Opleiding bachelor in de orthopedagogie

Organisatie profiel

De opleiding leidt op tot gespecialiseerde opvoeder/begeleider die geïntegreerd orthopedagogisch kan handelen in diverse beroepscontexten. Hij begeleidt de cliënt en/of het cliëntsysteem met ondersteuningsnood teneinde de levenskwaliteit te verzekeren en eventueel te verhogen. Eindcompetenties 1. Vanuit een kritische orthopedagogische invalshoek, een pluralistische houding en de solidariteitsgedachte, maatschappelijke systemen en het beleid sensibiliseren om de belangen van personen met ondersteuningsbehoefte te behartigen. 2. Vanuit zijn eigenheid, en theoretisch ondersteund, op een kritische, communicatieve en creatieve manier professioneel handelen. 3. Op planmatige wijze en in samenspraak met de cliënt en/of met andere hulpverleners het cyclische en regulatieve proces van het orthopedagogisch handelen vorm geven. 4. Vanuit een professionele houding een antwoord op maat geven, verbaal en non-verbaal, aan de hulpvragen van de cliënt. 5. Processen m.b.t. het dagelijks leven organiseren en begeleiden (verzorging, begeleiding en behandeling). 6. Op een pedagogisch doordachte wijze cliënten begeleiden in hun levensloop. 7. Preventief handelen binnen de context van de hulp- en dienstverlening. 8. Begrip en betrokkenheid ontwikkelen m.b.t. ethische, normatieve en maatschappelijke vragen, samenhangend met de beroepspraktijk. 9. Met anderen in een interdisciplinaire, interculturele, internationale beroepsomgeving samenwerken. 10. Zelfstandig complexe probleemsituaties uit de beroepspraktijk definiëren en analyseren en zinvolle oplossingsstrategieën toepassen. 11. Correct en gediversifieerd redeneren. 12. Informatie zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken. 13. Kritisch reflecteren op het functioneren. 14. Inzichten toepassen van beschikbare (wetenschappelijke) theorieën, concepten en onderzoeksresultaten bij vraagstukken uit de praktijk en een bijdrage leveren aan bepaalde facetten van het onderzoek. 15. Vanuit een betrokkenheid projectmatig en methodisch op een creatieve en divergente wijze oplossingen tot stand brengen voor vraagstukken uit de beroepspraktijk. 16. Eenvoudige leidinggevende en managementtaken op verschillende niveaus en in verschillende contexten uitvoeren. 17. Op een correcte wijze mondeling en schriftelijk communiceren met vertegenwoordigers van het eigen en andere beroepenveld en met significante anderen. 18. Inzicht hebben in de beperktheden van de eigen competenties en de bereidheid om deze bij te sturen. 19. Inzicht hebben in interculturele samenlevingsaspecten binnen een Europese en internationale context.

Contactinformatie

Voskenslaan 362
Campus Schoonmeersen
9000
Gent
België
  • Telefoon: 09/242.42.85

ID: 12299223